SUPER LEXI Algemene voorwarden

• De activiteiten van SUPER LEXI zijn bedoeld voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
• De betaling voor buitenschoolse activiteiten wordt gedaan voor 1 proefsessie of voor 2 proefsessies en vervolgens is de toezegging ofwel driemaandelijks van september tot december of halfjaarlijks van januari tot juni
• De betaling van buitenschoolse activiteiten (binnen een school) gebeurt per kwartaal, maar de verplichting is jaarlijks van september tot juni (voor het schooljaar)
In geval van contractbreuk zal de vergoeding degressief worden berekend op basis van het aantal resterende sessies:
– als dit in het eerste kwartaal gebeurt, de te betalen schadevergoeding bedraagt 30% van het resterende bedrag dat voor de rest van het jaar moet worden betaald
– als dit in het tweede kwartaal gebeurt, de te betalen schadevergoeding zal 20% bedragen van het resterende bedrag dat voor de rest van het jaar betaald moet worden
– in geval van een uitkering in het 3e kwartaal bedraagt de schadevergoeding 20% van het bedrag dat voor de rest van het jaar verschuldigd is
• Een kind kan pas toegang krijgen tot de activiteit waarin hij of zij is ingeschreven als hij of zij een aanbetaling heeft gedaan of het totale bedrag dat door Super Lexi is aangevraagd. • Nadat de online betaling werd uitgevoerd en indien het kind na 3 gevolgde sessies niet aansluit bij het concept van SUPER LEXI, wordt het kwartaalbedrag voor de helft terugbetaald.
• Door in te schrijven, verbindt u zich ertoe het beginuur van de activiteiten in acht te nemen, om de organisatie ervan niet te verstoren.
• Als de organisator de activiteit onmogelijk kan laten plaatsvinden (afwezigheid van de betrokkene, sluiting van de lokalen om dringende redenen), zal de sessie die niet kon doorgaan, binnen 90 werkdagen worden gehouden of terugbetaald.
• In geval van annulering op een van evenementen, bieden we een voucher als de annulering gerechtvaardigd is en aankomst 48 uur voor het evenement.
• Als het evenement compleet is en er een annulering plaatsvindt, zal de creditnota alleen worden uitgegeven in geval van ziekte gerechtvaardigd door een medisch attest
• SUPER LEXI verbindt zich ertoe zo goed mogelijk te zoeken als een voorwerp verloren raakt, maar wijst alle aansprakelijkheid af bij verlies of diefstal.
• SUPER LEXI behoudt zich het recht voor een kind van de activiteiten weg te halen als het door zijn gedrag het vlotte verloop van de activiteiten hindert.
• Gemiste activiteiten worden niet terugbetaald. SUPER LEXI stelt voor om één activiteit per kwartaal te recupereren. Aan een andere activiteit kan alleen worden deelgenomen mits er plaats is. De wettige vertegenwoordiger ontvangt spontaan een e-mail met voorgestelde data.
• Om organisatorische redenen vraagt SUPER LEXI dat wij bij afwezigheid van het kind 24 uur vooraf op de hoogte worden gebracht.
• Het ontbreken van een kind gedurende 1 dag voorziet niet in vergoeding, zelfs niet als dit wordt gerechtvaardigd door een medisch attest.
• Het ontbreken van een kind gedurende 2 dagen voorziet niet in vergoeding, zelfs niet als dit wordt gerechtvaardigd door een medisch attest.
• Vanaf 3 dagen afwezigheid van een kind dat is ingeschreven in onze stages, VERBINDT SUPER LEXI zich ertoe om maximaal de helft van de waarde van de stageplaats te vergoeden als dit wordt gerechtvaardigd door een medisch attest.
• Het is afgeraden uw kind te laten deelnemen als u vermoedt dat het een virus heeft opgelopen, om alle risico’s op besmetting te vermijden.
• ieder kind met een hoge temperatuur (>38.5°C), een besmettelijke ziekte (bijv. gastro, …), luizen/niten moet minstens 1 week voor aanvang van de activiteit, het evenement of de stage een adequate behandeling ondergaan. Super Lexi moet formeel schriftelijk worden geïnformeerd vóór de start van het evenement of de stage. Het niet opvolgen van deze instructies zal leiden tot deelname van het kind aan de activiteit, het evenement of de stage en de restitutie is ongeldig.
• Dieren zijn niet toegelaten.

Deze algemene voorwaarden vallen onder het Belgische recht. Bij een geschil zijn de rechtbanken van Brussel als enige bevoegd.

 

G.D.P.R.

 

Privacybeleid

De verzamelde gegevens die op u betrekking hebben (ouders, kinderen, gebruikers), worden beschermd en bewaard door Super Lexi.

Wij zijn bekommerd om de bescherming van uw persoonsgegevens en willen ons schikken naar de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) die op 25 mei 2018 in werking trad. Daarom willen wij ons houden aan de nieuwe verplichtingen die eruit voortvloeien en u daar op transparante wijze over informeren.

Presentatie van de website inzake verzameling van gegevens

• het surfen op onze website via het gebruik van cookies
• de verbindingsgegevens
• de inschrijving met uw gegevens
• de historiek van de bestellingen
• het online formulier
• de identificatie op de persoonlijke account
• de foto’s na schriftelijke toestemming

Door de gebruiker bestelde prestaties en diensten kunnen worden beheerd en getraceerd met de bedoeling:

• computerfraude (spamming, hacking…) te voorkomen en te bestrijden: apparatuur gebruikt om te surfen, het IP-adres, het wachtwoord (gehashed)
• het surfen op onze website te verbeteren, zoals de verbindings- en gebruiksgegevens
• facultatieve tevredenheidsonderzoeken te verrichten
• te communiceren over promoties, veranderingen of evenementen.

RECHT OP HET BEELD

De directie wordt gevraagd om tijdens de activiteiten foto’s of video’s van uw kinderen te maken om ze zonder tijdsbeperking op de website of op de professionele Facebookpagina van de vzw te plaatsen. Indien u niet wenst dat uw kind tijdens de activiteiten gefotografeerd of gefilmd wordt, vragen wij u vriendelijk om ons dit uiterlijk op de eerste dag van de activiteit schriftelijk te melden.

SUPER LEXI zal uw persoonsgegevens niet commercialiseren, ze worden enkel gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analysedoeleinden.

Uw rechten

Overeenkomstig de geldende Europese verordening hebben de gebruikers van SUPER LEXI de volgende rechten:

• recht op inzage (artikel 15 GDPR) en rectificatie (artikel 16 GDPR), bijwerking, vervollediging van de gegevens van de gebruikers, recht op vergrendeling of wissing van de persoonsgegevens van de gebruikers (artikel 17 van de GDPR), wanneer ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan de inzameling, het gebruik, de mededeling of de bewaring verboden is.
• recht om de toestemming te allen tijde in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
• recht op beperking van de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 18 GDPR)
• recht op bezwaar tegen de verwerking van de gegevens van de gebruikers (artikel 21 GDPR)
• recht op overdraagbaarheid van de gegevens die de gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden verwerkt via geautomatiseerde procédés en deze verwerking berust op hun toestemming of op een overeenkomst (artikel 20 GDPR)

Indien een gebruiker overlijdt en zijn familie wenst dat zijn gegevens vernietigd worden, volstaat een e-mailbericht of een schrijven met de post om SUPER LEXI zijn gegevens te doen vernietigen, tenzij de bewaring ervan noodzakelijk blijkt ter wille van de bewijskracht of om te beantwoorden aan een wettelijke verplichting. Als u denkt dat de veiligheid van uw gegevens in het gedrang is gekomen of uw gegevens wenst te wijzigen, bij te werken of te verwijderen, of als u zich tegen de verwerking ervan wenst te verzetten, kunt u onmiddellijk schriftelijk contact opnemen met SUPER LEXI op het volgende adres:

Super Lexi VZW – Gegevensbescherming
Boulevard Louis Schmit 73
1040 Brussels
E-mail : info@superlexi.be

Melding van incident

Geen enkele methode van verzending op internet en van elektronische opslag is ondanks de geleverde inspanningen helemaal veilig. Wij kunnen bijgevolg geen absolute veiligheid garanderen. Indien wij kennis nemen van een lek in de veiligheid, brengen wij de betrokken gebruikers op de hoogte, zodat zij de gepaste maatregelen kunnen treffen. Onze procedures voor melding van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, op zowel nationaal als Europees vlak. Wij verbinden ons ertoe onze klanten volledig te informeren over alle kwesties betreffende de veiligheid van hun account en hen alle nodige inlichtingen te verstrekken, om hen te helpen met het nakomen van hun eigen reglementaire verplichtingen inzake reporting.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website https://www.superlexi.be wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, overgemaakt of verkocht op eender welke drager aan derden. Alleen bij de afkoop van https://www.superlexi.be en de daaraan verbonden rechten zouden deze gegevens kunnen worden overgemaakt aan de eventuele koper, die zich op zijn beurt zou moeten houden aan dezelfde verplichting tot bewaring en wijziging van de gegevens ten overstaan van de gebruiker van de website https://www.superlexi.be.

Bij de verwerking van persoonsgegevens neemt SUPER LEXI alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik, raadpleging zonder toestemming, verspreiding, beschadiging of vernietiging..

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen, gebruikt SUPER LEXI netwerken die worden beschermd door standaardmiddelen zoals firewalls, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.